logoChÜÖng Trình Adobe Acrobat Là Gì và HÒ SÖ Dång .PDF Dùng NhÜ Th Nào?

Phåm L-HÜÖng (lepham@juno.com) [Rev.11-2001]

Nhm møc Çích ph bin tài liu trên Internet mt cách dÍ dàng và nhÃt quán, tránh ÇÜ®c vÃn Ç trøc trc cûa vic chÜa có tiêu chuÄn chung Ç dùng ting Vit trên mång Internet, nhiu cÖ quan, Çoàn th Çã quyt ÇÎnh Çæng các bài vit bng ting Vit vi mt trong hai dång ch VPS VNI hay Unicode dÜi dång HTML. Ngoài ra trên Internet bån thÜ©ng thÃy có nhng cÖ quan cûa chính phû Liên Bang hay Tiu Bang cûa Hoa Kÿ hay nhng Hi Çoàn Çã yt thÎ nhng mÅu ÇÖn (chng hån nhÜ các mÅu Ãn chÌ khai thu, mÅu xin s thông hành, v.v..) hay nhng bài vit rÃt hu ích bng nhng hÒ sÖ dÜi mt dång khác hÖn là TEXT hay HTML. Nhng kt nÓi bån thÃy trên www có hàng ch PDF file , hay hình tÜ®ng (icon) nhÜ sau Çây1:

nó ÇÜ®c dùng Ç hÜng dÅn bån Çn hÒ sÖ ÇÜ®c dùng dÜi dång PDF (Portable Document Format files). HÒ sÖ dång PDF là nhng bän sao tØ bän gÓc, Çã ÇÜ®c sän xuÃt bng chÜÖng trình Çin toán Adobe Acrobat Program1, chÜÖng trình này cÀn có Ç chuyn Çi các hÒ sÖ dÜI các dång khác nhau thí dø nhÜ dång doc file khi bån dung Microsoft Word, hay dång wpd file khi bån dùng WordPerfect Ç Çánh máy væn bän gÓc cûa bån.

1.c Bài Vit Chuyên Ngành Bng Vit Ng DÜi Dång PDF Trên Internet

Nhiu hÒ sÖ cûa các cÖ quan, Çoàn th cÛng Çã ÇÜ®c chuyn sang dång PDF Ç bÃt cÙ Çc giä nào truy cÆp vào Trang nhà (Home page) cûa h, nu trong máy cûa bån Çã có chÜÖng trình miÍn phí Adobe Acrobat Reader1 (gI tt là Acrobat Reader), Çc giä có th Çc tài liu loåi này, in nó trên giÃy hoc chuyn täi cä hÒ sÖ vào máy rÒi chuyn tip qua h thÓng thÜ Çin t dÜi dång "hÒ sÖ Çính kèm" rÃt dÍ dàng, không s® bÎ mÃt vài Çoån trong hÒ sÖ khi chuyn täi, và nhÃt là bån không cÀn phäi có sn các dång ch Vit (fonts VNI, VPS, v.v..) rÒi låi phäi chuyn Çi font ch Vit (configure fonts) cûa web browser (Netscape hay Internet Explorer) trên máy nhÜ ÇÓi vi hÒ sÖ dång HTML hay TEXT. Tuy nhiên nu bån muÓn chuyn Çi dång hÒ sÖ sang PDF thì phäi dùng chÜÖng trình Adobe Acrobat, hoc bån chÌ muÓn Çc hÒ sÖ dång PDF mà thôi thì bån cÀn phäi có chÜÖng trình Acrobat Reader Ç Çc hÒ sÖ PDF này. ChÌ có chÜÖng trình Acrobat Reader này ÇÜ®c chuyn täi miÍn phí tØ website cûa công ty Adobe mà thôi, còn chÜÖng trình Adobe Acrobat phäi mua.

PhÄm chÃt cûa tài liu ÇÜ®c in trên giÃy tùy thuc vào h thÓng máy Çin toán và máy in cûa bån. Nó cÛng có th dùng Ç Çin các mÅu ÇÖn ÇÜ®c làm dÜi dång PDF và np ÇÖn trc tuyn.

2. ChÜÖng trình Adobe Acrobat là gì?:

TrÜc tiên, muÓn chuyn Çi hÒ sÖ tØ dång doc file hay wpd file sang dång PDF file, bån cÀn phäi mua chÜÖng trình gI là Adobe Acrobat Program, tôi dùng version 4.0, trên thÎ trÜ©ng Çã thÃy bán version 5.0. Bån có th vào website cûa công ty này mua online ÇÜ®c. Giá khoäng Ç $250.00, nu bån làm vic trong ngành giáo døc, bån có th ÇÜ®c hÜng giá rÈ mt na dành cho gii giáo chÙc. Çây là ÇÎa chÌ URL cûa công ty Adobe : http://www.adobe.com

ChÜÖng trình này giúp cho ngÜ©i sän xuÃt ra væn bän gÓc vit bng ting nuc ngoài lÅn vI ting Anh, chng hån nhÜ bån dùng ting Vit (quÓc ng, lÅn ch Nôm), ting Trung Hoa, ñåi Hàn, NhÆt Bän, v.v. cùng trên mt væn bän, nu bån gi cho ngÜ©I khác Çc mà h không có các fonts ch này sn trên máy cûa h, thì h së không th Çc ÇÜ®c vì các ch Çó së hin ra nhÜ là các ASCII codes dùng Ç vit chÜÖng trình Çin toán, bi th bån cÀn phäi mua chÜÖng trình Adobe Acrobat này Ç làm vic chuyn ÇI hÒ sÖ dång doc file hay wpd file Çã dùng cä ting Vit (vi bÃt cÙ fonts ch loåi nào: VPS, VNI, ABC, v.v.) Çi cùng vI ch Nôm, ch Tàu, NhÆt, v.v.

Ç có th dùng ÇÜ®c nhÜ vÆy, khi bån làm vic cài Çt (install) chÜÖng trình Adobe Acrobat này, bån cÀn phäi nh cài Çt thêm phÀn Asian language Çã có sn trong Çó Ç dùng ting Tàu, NhÆt, Nôm cûa VN, còn ting Vit (quÓc ng), bån cÀn phäi làm thêm mÃy vic sau Çây, gi là Çính kèm fonts ch theo hÒ sÖ (embed fonts) :

A/ Nu ÇÎnh dùng cä ting Tàu, ting NhÆt hay ñåi Hàn, thì phäi làm ngay tØ ÇÀu vic CUSTOMS INSTALLATION vi Asian language là file riêng có trong cái CD cûa Adobe Acrobat program. Ting VN cûa minh dùng là loåi gÓc Latin và True Type Fonts së phäi làm embed riêng sau này.

B/ Sau khi Çã install cái Asian language file vào máy xong thì tr ra và làm nhng bÜc sau Çây:

Adobe Acrobat có 2 cái printer drivers gi là: Acrobat Distiller dùng Ç làm nhng file có nhiu graphics Çi kèm, và Acrobat Writer dùng Ç làm nhng file ÇÖn giän hÖn có toàn text. Tôi dùng Acrobat Distiller luôn cho tin.

1/ - click vào Start button cûa Windows

2/ - click vào Programs

3/- Tìm Adobe Acrobat ver. 4.0 hay 5.0>>> tìm Acrobat Distiller

4/ - click vào Çó, nó hin ra trên màn hình

5/ Tim SETTINGS >>> tìm Job options

6/ check mark vo Embed all fonts

 • check mark vao Subset all embeded fonts below 100%
 • When embed fail >> warning and continue

- click vào ALWAYS Embedded True Type fonts, ngoài 14 cái default do Acrobat da làm sn. = chn nhng cái fonts ch VN mà mình hay dùng: VNI, VPS, TCVN, v.v.. rÒi highlight các fonts Çó. BÃm vào ch có CC Ç Çem nó qua cái KHUNG bên tay phäi. bÃm OK và SAVE AS : Çt tên cái ScreenOptimizer này vi cái tên KHAC mà mình muÓn phân bit, thí dø "VietNam", rÒi OK tr ra >>> sau này khi mình bÃm vào cái icon Acrobat d Çi file, thì cái ScreenOptimizer này nó luôn luôn hin ra vi cái tên la "VietNam" >> tÙc là các embebed fonts së luôn luôn tåo ra và bám theo file khi minh chuyn nao sang PDF tØ dång Word.Doc chng hån dÜi cái VietNam ScreenOptimizer này

C/ Sau Çó låi cÀn phäi làm thêm vái bÜc này na : vào CONTROL panel

1/ - chn PRINTER

2/ - chn DISTILLER [hay WRITER là tên cûa mt trong 2 cái printer drivers cûa Adobe acrobat]

3/ - Chn phÀn Properties

4/ - chn phÀn FONTS và highlight các fonts true type cûa VN lÀn na nhÜ Çã làm trên, sau do nó së ghi là : Send true type fonts to printer according to the fonts substitution table >>> tÙc là nhng fonts ch VN mà mình chn rÒi. Edit the table

5/ - OK tr ra

D/ VÃn Ç Ch Nôm: vì ting VN xÜa dùng gÓc ch Tàu, tôi không bit ch Tàu hay Nôm, do Çó tôi không rành rë vic s døng møc này, tuy nhiên theo tôi nghï thì qu bån nào Çã dùng Twin Bridge Program Ç Çánh máy ch Tàu rÒi cäi biên (modified) ra ch Nôm vì th nu trong máy cûa qu vÎ có Twin Bridge fonts, có Asian language file cuä Adobe Acrobat, có ch VN Çû loåi fonts VNI,VPS, TCVN, v.v.. thì khi làm vi ch Nôm, các nét ch Çó (Nôm,Tàu) có th Çã có trong cái Asian language file cûa Acrobat rÒi hay không = tôi không rành møc này nên xin qu vÎ t làm th vI chÜÖng trình Çánh máy ch Tàu (nu có mua Twin Bridge program) vI ch Vit (VNI, VPS) mt file ngn có ba loåi ch này rÒi Çi sang PDF xem th nào.

Qu bån có th xem các bài ting Vit có ch Nôm Çi kèm Çã ÇÜ®c chuyn sang dång PDF website cûa Vin Vit Hc Nam California: http://www.viethoc.org

E/ Khi làm xong thì muÓn m mt file bng Word trÜc, sau Çó trên cái màn hình cûa Word së có sn cái nút màu ÇÕ cûa cái icon Acrobat, bÃm vào Çó thì cái Acrobat së ÇÜ®c khI Çng (activate) lên và có cái khung khác hin ra, cái Distiller së ÇÜ®c thÃy có check mark, và ScreenOptimizer vi cái tên Çã ÇÜ®c bån Çt cho nó, thí dø "VietNam" së hin ra khung này.

 • click vào create
 • Së thÃy mt màn hình khác hin ra: cÀn coi cái check marks nhng ch này :

+ dÃu chÃm Çen hin ch : USE ACROBAT DISTTILLER

+ Khung Distiller stetting : VietNam (tÙc la cai tên cûa ScreenOptimizer mà mình Çã làm embeded fonts xong và save as nó dÜI cái tên này)

+ View PDF file after creating

+ Report errors

+ Delete the .ps and .logfile

- Ch© mt lúc Ç vài giây ti vài phút, tùy theo file dài hay ngn, và có nhiu footnotes hay nhiu links vào vi www hay không, máy nó së Çi sang dång PDF cho minh và sau Çó ACROBAT READER cùng version vI Adobe Acrobat ÇÜ®c cài Çt mt lúc vI Adobe Acrobat së t Çng m cái hÒ sÖ mà mình vØa convert tØ dång "doc" sang "PDF".

Nó cÛng t Çng save as cái doc file theo dång PDF file cho mình luôn vào hard disk hay vào drive A tùy lúc mình dùng file dång doc lÃy ra tØ A hay C drive.

Nên save as låi lÀn na vào C hay A tùy , Ç có mt back up file cho chn æn! Theo tôi thì nên dùng C drive, vì nó chÙa nhiu bytes, và khi convert sang PDF nó së t Çng save as cho mình cùng vI tên file trên Word, và cho extension PDF vào file này vào C drive. Nu file Word và DPF cùng Ç trong A drive, Çiã chÙa ít bytes quá (1.4MB) mà files låi nhiu hÖn 1.4MB, nó không Çû ch chÙa nó låi KHONG cho mình bit, th là phäi làm låi bng C drive, mÃt thì gi© và mÃt công toi!

3. ChÜÖng trình Acrobat Reader là gì?

LÜu : Acrobat Reader chÌ dùng Ç Çc hÒ sÖ dång PDF mà thôi và nó ÇÜ®c chuyn täi miÍn phí.

Nu bån chÌ cÀn Çc ÇÜ®c hÒ sÖ dång PDF bån cÀn phäi có chÜÖng trình Acrobat Reader cài Çt sn trong máy cûa bån. ChÜÖng trình Acrobat Reader có Çiå chÌ URL nhÜ sau :http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html có th täi xuÓng máy PC cûa bån miÍn phí, nó có th ÇÜ®c dùng trên nhiu h Çiu hành, chng hån nhÜ DOS, Windows, MacIntosh, và UNIX.

4. HÜng DÅn Chuyn Täi ChÜÖng Trình Acrobat Reader

 1. Trên www, bån hãy tìm Çn ch có kt nÓi vi Çiå chÌ cûa Adobe Acrobat Reader ghi trên (nhÃn chut vào kt nÓi Çó) Ç chuyn täi chÜÖng trình này vào máy cûa bån miÍn phí. NhÃn chut vào ch ghi ch Download Now
 2. Tip theo bån së thÃy mt trang khác có ghi Ç møc Get Adobe Acrobat Reader, bån tip tøc làm theo bÜc chÌ dÅn sÓ 2 ghi trên máy. (Không cÀn thit phäi Çæng kÿ tên bån).
 3. Xem phÀn cuÓi trang và nhÃn chut vào nút ghi ch Download.
 4. Máy së cÀn bån ghi vÎ trí cûa hÒ sÖ bån muÓn cho vào máy Çïa nào, thí dø bån chn Çïa C.
 5. Gi hÒ sÖ vào trong Çïa cÓ ÇÎnh (hard disk) cûa bån (thí dø Çïa C) theo chÌ dÅn trên trang này. Hãy chÌ ÇÎnh mt vÎ trí trong Çïa cÓ ÇÎnh cûa bån Ç gi hÒ sÖ có Lnh Thi Hành cûa chÜÖng trình này Çó.Thí dø: C:ar405eng
 6. Sau khi vic chuyn täi chÜÖng trình Acrobat Reader xuÓng máy cûa bån Çã hoàn tÃt (mÃt tØ vài giây Çn ít phút tùy theo tÓc Ç cûa modem, máy PC và cÖ s dÎch vø Internet (server) mà bån Çang dùng), bån cÀn phäi m HÒ sÖ có lnh thi hành (executable file) Ç nåp nguyên chÜÖng trình này vào máy cûa bån . Vào Çïa C, chn hÒ sÖ vØa ghi C:ar405eng và nhÃn chut vào hÒ sÖ này hai lÀn liên tip (double click), máy së t Çng m và nåp hÒ sÖ này cho bån, sau Çó bån së thÃy có hình tÜ®ng (shortcut icon) cûa Acrobat Reader ÇÜ®c cho vào máy t Çng và nó hin trên màn änh hin thÎ cûa bån.
 7. Khi cÀn m mt tài liu có dång PDF ngay trên www, máy cûa bån së t Çng m Acrobat Reader và tài liu së hin trên màn änh hin thÎ cûa bån. Nu không thÃy, máy së hÕi bån cÀn dùng loåi chÜÖng trình nào Ç m tài liu, bån hãy bÃm vào hình tÜ®ng cûa Adobe Acrobat Çã ghi phía trên, nhÃn chut vào Çó, Acrobat Reader së ÇÜ®c hin ra, và bån së m và Çc ÇÜ®c tài liu loåi PDF này.

5. HÜng DÅn S Døng ChÜÖng Trình Acrobat Reader

LÜu : Acrobat Reader chÌ dung Ç Çc hÒ sÖ dång PDF mà thôi

Nu bån nhÆn ÇÜ®c mt hÒ sÖ chuyn qua h thÓng Çin thÜ, và nó ÇÜ®c lÜu gi dÜi dång .PDF. MuÓn m ra Ç Çc và in hÒ sÖ này, bån cÀn phäi làm nhng bÜc sau Çây:

 1. LÜu gi (save as) hÒ sÖ này vào Çïa A cûa bån, Çt tên cho hÒ sÖ này. TrÜc khi m hÒ sÖ vØa lÜu gi ra, bån cÀn phäi kim soát xem nó có virus hay không bng cách dùng chÜÖng trình ngæn ngØa virus thí dø nhÜ Norton AntiVirus hay McAffee.
 2. Khi Çng (activate) chÜÖng trình Acrobat Reader Çã có trong máy cûa bån bng cách nhÃn chut vào hình tÜ®ng làm sn (shortcut icon) cûa Acrobat Reader trên màn änh hin thÎ cûa bån.
 3. Sau Çó, máy cûa bån së có màn änh cûa trang ÇÀu cûa Acrobat Reader, trông ta nhÜ màn änh cûa Microsoft Word.
 4. NhÃn chut vào nút File sau Çó nhÃn vào nút Open
 5. Chn Çïa A và nhÃn chut vào tên hÒ sÖ muÓn m.
 6. NhÃn OK, bån së thÃy hÒ sÖ ÇÜ®c m ra trên màn hình.
 7. Bån có th Çc và in tài liu bng cách nhÃn chut vào File, xong rÒi nhÃn vào Print.

______________

1 Adobe Acrobat và Adobe Acrobat Reader là nhãn hiu có cÀu chÙng (hay Çã Çæng k) tåi toà cûa Công ty Adobe Acrobat (Trade mark of Adobe Acrobat)


Comments? Suggestions? Please send us an email leaf-vn@leaf-vn.org
Copyright © 1999-2002, LEAF-VN. All Rights Reserved.