logo
Advisory Board | Bylaws | Guestbook | LEAF-VN Home | Minutes | Newsletters | Publications | Related Links


SÜu TÆp Các Loåi TØ ñin ñÖn Ng, Song Ng, ThuÆt Ng

DICTIONARY COLLECTION1

ALA tØ Çin giäi nghïa thÜ vin hc và tin hc Anh-Vit / dÎch giä: Phåm ThÎ L-HÜÖng, Lâm Vïnh Th, và NguyÍn ThÎ Nga. Tucson, AZ : Galen Press, 1996. [279 tr., 28 cm. (bm) (1)]

Anh-Vit tØ Çin = English-Vietnamese dictionary / NguyÍn Væn Khôn. Saigon: Khai Trí, 1966. [1741 tr. ; 22 cm. (bc) (1)]

Anh Vit tØ Çin / TuÃn Tú. Saigon: NXB tuÃn Tú, 1970 [1161 tr. ; 23 cm. (bc) (1)]

Chánh tä Vit ng : nhng thông l giúp bån Çc vit ít sai ch Vit / Lê Ngc Trø. In lÀn 2. Los Alamits, CA : TrÜ©ng Thi, 1991 [189 tr., 20 cm. (bm) (1)]

Giäi thích thuÆt ng kinh t Anh-Vit thông døng / Hà Quang Minh. NXB Giao Thông VÆn Täi, 1997 [406 tr., 21cm., (bm) (1)]

Hán Vit tØ Çin / ñào Duy Anh. Paris, Minh Tan, 1951. [605 tr., 20cm. (bc) (1)]

Hán-Vit t Çin / Thiu Chu. TP HÒ chí Minh : Nhà XuÃt Bän TP HÒ Chí Minh, 1993. [817 tr., 92 tr. ; 21cm. (bc) (1)]

Phiên dÎch sách báo Anh-Vit / NguyÍn Væn Tåo.Tokyo, NXB Tân Væn/Mekong center, 1994. [735 tr. ; 20 cm. (bm) (1)]

ThuÆt ng Anh-Vit thÜÖng måi và tài chính : 25,000 tØ / Lê PhÜÖng DÛng. T.P. HÒ Chí Minh: NXB ñÒng Nai, 1995 [234 p. ; 20 cm. (bc) (1)]

ThuÆt ng kinh t-tài chánh Anh-Vit = English-Vietnamese Economic-Financial Glossary / Bùi Th Giang, ñng Th Truyn, TrÀn VÛ Hoài, ñ Lê Châu, Lê HÒng Lam, Lê vÛ Khánh . NXB Th GiI, 1997. [239 tr., 20 cm., (bm) (1)]

TØ Çin Anh-Vit = English Vietnamese Dictionary = The Oxford Dictionary of urrent English / Nhóm biên dÎch NguyÍn ngc Ánh, NguyÍn Anh DÛng, ñ L Hng, Tå Væn Hùng, TrÎnh Xuân Hùng, TrÀn Hoàng Nam, TrÀn Ngc ThÎnh, NguyÍn ThÎ Tuyt .New ed. [Hà Ni?] : Nhà XuÃt Bän Th GiI, 1994. [118 tr., 19 cm. (bc) (1)]

TØ Çin Anh-Vit = English-Vietnamese Dictionary / biên tÆp: Hu Chí, biên tÆp kÏ thuÆt: Hoàng TrØÖng, Ñy Ban Khoa Hc Xã HI, Vin Ngôn ng Hc]. Hà NI : Nhà XuÃt Bän Khoa Hc Xã HI, 1990. [1959 tr. ; 24 cm. (bc) (1)]

TØ Çin Anh-Vit = English-Vietnamese Dictionary / biên soån chính: HÒ Häi Thøy, Chu Khc ThuÆt, Cao Xuân Ph; biên tÆp kÏ thuÆt, t chÙc bän thäo: NguyÍn Væn ñÜÖc; Trung Tâm Khoa Hc Xã HI và Nhân Væn QuÓc Gia, Vin Ngôn ng Hc]. Hà NI : Nhà XuÃt Bän Khoa Hc Xã hI, 1996. [2090 tr. ; 24 cm. (bc) (1)]

TØ Çin Anh-Vit kin trúc và xây dng = Dictionary of Architechture & Construction / edited by Cyril Harris, MacGraw-Hill, 1993] ; translated by Hoang Minh Long, Pham Khoi. NXB Xây dng, 1995 [1085 p. 24 cm. (bc) (1)]

TØ Çin bách khoa Vit Nam / HI ÇÒng QuÓc gia chÌ Çåo ghi tên 45 ngÜ©i; Ban Biên tÆp : 48 ngÜ©i ; Ban biên tÆp chuyên ngành: 36 ban ... Hà NI : Trung Tâm Biên Soån TØ ñin Bách Khoa Vit Nam, 1995 [ 4 v. nhÜng mI ra ÇÜ®c vol. 1 Çã có lnh thu hÒi Ç sa cha (bc) (1)]

TØ Çin các món æn Vit Nam = Dictionary of Vietnamese Dishs [sic: Dishes*] / NguyÍn Loan, NguyÍn Hoài ; B Giáo Døc và ñào tåo, Trung Tâm Ngôn Ng Vit Nam. Hà NI : Nhà XuÃt Bän Væn Hóa Tông Tin, 1994. [ 627 tr. ; 20 cm. (bm) (1)] [*toàn væn bän bng Vit ng]

TØ Çin chính tä ting Vit / Hoàng Phê chû biên, Lê Anh ñin, ñào Thän. In lÀn 2, có sa cha. Hà NI : Nhà xuÃt bän Giáo Døc, 1988. [368 tr. ; 20 cm.(bc) (1)]

TØ Çin Çin t & tin hc Anh-Vit = English-Vietnamese Dictionary of Electronics and Computer Science / Phåm Væn Bäy. TP HÒ Chí Minh : Nhà XuÃt bän Khoa Hc và KÏ ThuÆt, 1994. [493 tr.; 20 cm. (bm) (1)]

TØ Çin Çin t tin hc truyn thông Anh-Vit / ban TØ ñin, Nha XB Khoa Hc và KÏ ThuÆt, 1997. [1118 tr., 29 cm. (bc) (1)]

TØ Çin giäi nghïa tin hc Anh-Vit = English-Vietnamese Dictionary of Computer Science, with explanation / NguyÍn Trng, Lê TrÜ©ng Tùng. TP HÒ Chí Minh : HI Tin Hc, 1991. [474 tr. ; 20 cm. (bm) (1)]

TØ Çin giäi nghïa Çin toán : 1200 thuÆt ng cæn bän, ÇÓi chiu mi chiu / Lê Thiu LÜÖng và ñ Thông Minh. Tokyo : NXB Tân Væn/Mekong Center, 1993. [352 tr.; 20 cm.(bc) (1)]

TØ Çin giäi thích thành ng gÓc Hán / NguyÍn NhÜ Ý, NguyÍn væn Khang, Phan Xuân Thành ; [Trung Tâm Khoa Hc Xã HI và Nhân Væn QuÓc Gia, Vin Ngôn Ng Hc]. [Hà Ni?] : Nhà XuÃt Bän Væn Hóa, 1994. [392 tr. ; 20 cm. (bm) (1)]

TØ Çin giäi thích thành ng ting Vit = Dictionary of Vietnamese Idioms / [biên soån : NguyÍn NhÜ Ý (chû biên), Hoàng Væn Hành, Lê Xuân Thåi, NguyÍn Væn Khang, Phan Xuân Thành, ñ Vit Hùng: biên tÆp]. Hà NI : Nhà XuÃt Bän Giáo Døc, 1995. [731 tr. ; 21 cm. (bc) (1)]

TØ Çin Hán-Vit giän yu / ñào Duy Anh; biêntÆp NguyÍn Trng Báu, NguyÍn VÛ CÜ. Tái bän có sa cha. Hà NI : NXBKhoa Hc Xã Hi, 1993. [tr. cm. (bc)(4)]

TØ Çin hóa hc Anh-Vit = English-Vietnamese Dictionary of Chemistry / NguyÍn Trng Biu. TP HÒ Chí Minh : Nhà XuÃt Bän Khoa Hc và KÏ ThuÆt, 1991. [540 tr. ; 21 cm. (bc) (1)]

TØ Çin hóa hc Anh-Vit = English-Vietnamese Dictionary of Chemistry (khoäng 40.000 tØ, có giäi thích) / Ban TØ ñin Nhà XBKH và KT. Hà nI :Nhà XB khoa Hc và KÏ ThuÆt, 1997.[1163 tr. (bc) (1)]

TØ Çin kinh doanh th gii Anh-Vit (Bách khoa v kinh doanh, tài chánh) =Dictionary for business world / Nhóm phiên dÎch Nguyn Ngc Anh, et al (4 more trans.) New edition. NXB Dong Nai, 1997. [2018 tr. ; 21 cm. (bc) (1)]

TØ Çin kinh t = Dictionary of Economics / Phåm ñæng Bình, NguyÍn væn LÆp. Hanoi : Nhà XB Giáo Døc, 1995. [669 tr., 20 cm.(bc) (1)]

TØ Çin kinh t, tài chánh, ngân hàng / Lê Væn Tê. NXB Chính TrÎ QuÓc Gia, 1996 [912 tr. ; 21 cm.; (bc) (1)]

TØ Çin kinh t, thÜÖng måi Anh-Vit / TrÀn Væn Chánh biên soån. Táibän lÀn 1. TP HCM : NXB TrÈ, 1997. [729 tr. ; 23 cm. (bc) (1)]

T Çin kÏ thuÆt lånh và Çiu hòa không khí Anh-Vit-Pháp = English-Vietnamese-French Dictionary of Refrigeration and Air-Conditioning / chû biên: NguyÍn ñÙc L®I, Hà Månh ThÜ. Hànoi : NXB Lhoa Hc và kÏ ThuÆt, 1998. [788 tr., 25 m. (bc) (1)]

TØ Çin kÏ thuÆt máy bay Anh-Vit = Aircraft Technical Dictionary English-Vietnamese / Phåm Vinh. Hanoi : NXB Khoa hoc va KÏ thuÆt, 1999 [506 tr. ; 25cm (bc) (1)]

TØ Çin kÏ thuÆt tng h®p Anh-Vit = English-Vietnamese Polytechnical Dictionary / [Ban biên soån Mai Anh, TrÜÖng Cam Bäo, Lê Månh Chin, NguyÍn Væn HÒi, LÜÖng Tú Minh, TrÀn Công Phát, NguyÍn Thin Phúc, NguyÍn ñc Thng, Phåm Væn Thiu, Hà Hc Tråc, Hà Væn Vui, Lê Bäo, Ngô Væn Bu, Bùi TrÀn Phú, NguyÍn Lãm, VÜÖng Xuân Nhàn, NguyÍn Th Phúc, Phåm ThÎ Qu, TrÜÖng Thao, NguyÍn NhÜ ThÎnh, NguyÍn ThuÆn, Hà Anh Tu ; ban biên tÆp: Lê Månh Chin, Phan K Thái, NguyÍn ñc Thng, NguyÍn Kim Dung, Phùng Xuân Lc, VÛ ñìnhTuân]. Hà NI : Nhà XuÃt Bän Khoa hc và KÏ ThuÆt, 1991. [1207 tr. ; 23 cm. (bc) (1)]

TØ Çin máy tính Anh-Vit : Giäi thích và minh ha = Microsoft Press Computer Dictionary / ngÜ©i dÎch: NguyÍn ñÙc Ái, TrÀn Chót, TrÀn Anh Kÿ NguyÍn Hu Ngc, ñ QuÓc ThÜÖng, ñng Væn S. [verso t.p.: DÎch tØ bän ting Anh: Microsoft Press Computer Dictionary, 2d ed.,1994] Hà NI : Nhà xuÃt bän Khoa Hc và KÏ ThuÆt, 1994. [492 tr. ; 24 cm. (bm) (1)]

TØ Çin MÏ thuÆt / Lê Thành Lc. NXB Væn Hóa Thông Tin, 1998. [1191 tr. ; 19 cm. ; (bc)(1)(2)]

TØ Çin ngoåi thÜÖng, tài chính Anh-Vit hin Çåi / ñng Hoàn. NXB ThÓng Kê, 1996. [826 tr.; 21 cm. (bc) (1)(2)]

TØ Çin pháp luÆt Anh-Vit / NguyÍn Th Kÿ, Phåm QuÓc Toàn, LÜÖng Hu ñÎnh. NXB Khoa Hc Xã HI, 1997. [ 475 trang, 20 cm.(bm) (1)]

TØ Çin pháp luÆt Anh-Vit = A Dictionary of Law (English-Vietnamese) / NguyÍn Thành Minh, Lê Thành Châu (hiu Çính). HN : NXB Th GiI, 1998 [1057 tr.; 21 cm (bc) (1)]

TØ Çin Pháp-Vit = Dictionanaire Francais-Vietnamien / Lê Khä K, tng biên tÆp; NguyÍn Lân, NguyÍn ñÙc Bính, ñÒng Sï DÜÖng, ñoàn Nông, Phåm Væn Xung, NguyÍn Quát, VÛ ñình Liên; [Ñy Ban Khoa Hc Xã HI Vit Nam]. In lÀn 2. Hà NI : Nhà XuÃt Bän Khoa Hc Xã HI, 1988. [1381 tr. , 23 cm. (bc) (1)]

TØ Çin Pháp-Vit : Pháp luÆt, chính trÎ, kinh t = Dictionaire Francais-Vietnamien des sciences juridiques, politiques, economiques. Saigon : Vietnam Dai Hoc Vin, 1955. [2 tÆp, 24 cm (bc)(1)]

TØ Çin quän l kinh doanh tài chính Anh-Vit (phiên âm) = English-Vietnamese dictionary of management, business, finance (with key to pronunciation) / TrÀn Ngc ThÎnh, Lê Hân, Quang Hùng . NXB Th GiI, 1997 [833 tr, ; 20 cm. (bc) (1)]

TØ Çin quän trÎ kinh doanh Anh-Pháp-Vit / TrÀn Væn Chánh, nhng ngÜ©i khác. NXB ThÓng Kê, 1998. [813 tr. ; 24 cm.(bc) (1)]

TØ Çin sinh hc Anh-Vit & Vit Anh = English-Vietnamese and Vietnames-English Dictionary of Biology / Ban TØ ñin Nhà XB KH và KT : [Tô ñæng Häi, chû biên, Phåm Xuân Chính, ñng Væn S, và nhiu ngÜ©I khác]. Hanoi : NXB Khoa Hc Và KÏ ThuÆt, 1997. [1693 tr., 24 cm. (bc) (1)(3)]

TØ Çin thành ng, tøc ng, ca dao Vit Nam / Vit ChÜÖng ; biên tÆp: Hiu DÛng]. TP HÒ Chí Minh : Nhà xuÃt bän ñÒng Nai, 1995. [2 quyn ; 24 cm. (bc) (1)]

TØ Çin thÎ trÜ©ng chÙng khoán Anh-Vit / ñng Quang Gia, chû biên. (Tái bän lÀn 1, có b sung). Hanoi : NXB ThÓng Kê, 1998. [1186 r. ; 24 cm. (bc) (1)]

TØ Çin thuÆt ng thÜ vin hc Nga-Anh-Pháp-Vit / Ñy Ban Khoa Hc Xã Hi Vit Nam, Vin Ngôn Ng. Hà Ni : NXB Khoa Hc Xã Hi, 1972. [392 tr. ; 23 cm. (bm) (1)] [chÌ có tØ ÇÓi dÎch, không có phÀn giäi nghïa]

TØ Çin thuÆt ng tin hc Anh-Vit / Phùng Quang NhÜ®ng. Hà NI : Nhà xuÃt bän ThÓng Kê, 1990. [275 tr. ; 19 cm. (bm) (1)]

TØ Çin ting Vit / Hoàng Phê chû biên ; Bùi Khc Vit, Chu Bích Thu, ñào Thän, Hoàng Tu,Hoàng Væn Hành, Lê Kim Chi, NguyÍn Minh Châu, NguyÍn Ngc Trâm, NguyÍn Thanh Nga, NguyÍn Thúy Khanh, NguyÍn Væn Khang, Phåm Hùng Vit, TrÀn CÄm Vân, TrÀn Nghïa PhÜÖng, VÛ Ngc Bäo, VÜÖng Lc ; [head t.p. Ñy Ban Khoa Hc Xã HI Vit Nam, Vin Ngôn ng Hc]. Hà NI : Nhà XuÃt Bän Khoa Hc Xã HI, 1988. [1206 tr. ; 23 cm. (bc) (1)]

TØ Çin ting Vit / Hoàng Phê chû biên ; Bùi Khc Vit, Chu Bích Thu, ñào Thän, Hoàng Tu, Hoàng Væn Hành, Lê Kim Chi, NguyÍn Minh Châu, NguyÍn Ngc Trâm, NguyÍn Thanh Nga, NguyÍn Thúy Khanh, NguyÍn Væn Khang, Phåm Hùng Vit, TrÀn CÄm Vân, TrÀn Nghïa PhÜÖng, VÛ Ngc Bäo, VÜÖng Lc ; [head t.p.: Vin Khoa Hc Xã HI Vit Nam, Vin Ngôn ng Hc]. In lÀn 2, có sa cha và b sung. Hà NI : Trung Tâm TØ ñin Ngôn Ng, 1992. [1147 tr. ; 23 cm. (bc) (1)]

TØ Çin tin hc Anh-Vit = Dictionary of computing / biên soån: TrÎnh Xuân Hùng. New ed. HN : NXB ThÓng Kê, 1998. [938 tr. ; 20 cm. (bc) (1)]

TØ Çin tin hc tng h®p ÇÓi dÎch Anh-Vit = General informatics dictionary / ñ Thông Minh. Tokyo, NXB Tân Væn NhÆt Bän, 1994. [618 tr. ; 21cm. (bm) (1)]

TØ Çin tin hc tng h®p ÇÓi dÎch Vit-Anh = General informatics dictionary / ñ Thông Minh. Tokyo, NXB Tân Væn NhÆt Bän, 1995. [619 tr. ; 21cm (bm) (1)]

TØ Çin toán hc Anh-Vit, Vit-Anh = English-Vietnamese Vietnamese-English Dictionary of Mathematics / TrÀn TÃt Thng. Hà NI : Nhà xuÃt bän Khoa Hc Và KÏ ThuÆt, 1993. [503 tr. ; 21 cm. (bm) (1)]

TØ Çin tÜ liu và thÜ vin hc Pháp-Vit / Lê Khä K, Tå Bá HÜng, NguyÍn Væn ñoá, VÛ Væn SÖn. Hà NI : Trung Tâm Thông Tin TÜ Liu Khoa Hc và Công Ngh QuÓc Gia, 1997 [140 tr. ; cm. (bm) (1)]

TØ Çin vÆt l Anh-Vit = English-Vietnamese Physics Dictionary / ñng Mng Lân, Ngô QuÓc Qunh. Hà NI : Nhà XuÃt Bän Khoa Hc và KÏ ThuÆt, 1991. [ 510 tr. ; 20 cm. (bm) (1)]

TØ Çin Vit Anh Pháp v xây dng nhà và công trình công cng / Võ NhÜ Càu. NXB Khoa Hc và KÏ ThuÆt, 1997. [602 tr. ; 24 cm. (bc) (1)]

TØ Çin vô tuyn Çin t & tin hc Anh-Vit = English-Vietnamese Dictionary of Radio-Electronics and Computer Science / Phåm Væn Bäy. TP HÒ Chí Minh : Nhà XuÃt bän Khoa Hc và KÏ ThuÆt, 1991. [551 tr. ; 20 cm. (bm) (1)]

TØ Çin y hc Anh-Vit / nhóm biên soån Phåm Ngc Trí, Anh DÛng, Thøy Thäo, Thanh Phong Bích Nga. [?] Nhà xuÃt bän Y Hc, 1996. [1570 tr. ; 22 cm. (bc) (1)(3)]

______

NOTES:

1 Titles in the Collection belong to: (1)LHP, (2)VTL, (3)NTN, (4)HNH and (5)LHFAdvisory Board | Bylaws | Guestbook | LEAF-VN Home | Minutes | Newsletters | Publications | Related Links

Comments? Suggestions? Please send us an email to leaf-vn@leaf-vn.org
Copyright © 1999-2000, LEAF-VN. All Rights Reserved.